Tuesday, 8 November 2011

Sistem Bahasa 6 : Kata Hubung

Apakah itu Kata Hubung?
Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata, frasa, atau ayat.


Contoh Kata hubung :
1) dan - menghubungkan subjek dan prediket
2) atau - menunjukkan sesuatu pilihan
3) tetapi - menunjukkan makna yang berlainan
4) sambil - menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa yang sama
5) lalu - menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut
6) supaya - menyatakan maksud atau tujuan
7) kerana - menjelaskan sesuatu sebab


Kata hubung digunakan untuk membina ayat.

No comments:

Post a Comment