Sunday, 4 December 2011

Sistem Bahasa 14 : Tanda Baca

Tanda baca ialah tanda dalam ayat yang mempunyai maksud tertentu.

Terdapat beberapa jenis tanda baca , iaitu :

1. Huruf besar : digunakan bagi huruf pertama pada permulaan ayat dan huruf pertama bagi kata nama khas.

2. Noktah( . ) : digunakan di hujung ayat untuk menunjukkan ayat itu sudah lengkap.

3. Koma( , ) : digunakan bagi mengasingkan kata-kata dalam golongan yang sama.

4. Tanda tanya ( ? ) : digunakan pada akhir ayat tanya untuk menanyakan sesuatu.

5. Tanda seru ( ! ) : digunakan pada akhir ayat seruan untuk menunjukkan sesuatu perasaan.

No comments:

Post a Comment